Winkelwagen

0

Je winkeltas is leeg

Ga naar de winkel

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, alsmede alle rechtsbehandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door ons, waaronder in de toekomst met ons aan te gaan rechtsbetrekkingen. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. De door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en of andere voorwaarden zijn niet van toepassing. Wanneer blijkt dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

 

ARTIKEL 1 : OFFERTES / PRIJS

1.1 Offertes zijn steeds vrijblijvend en worden pas definitief na ondertekening door de klant. Bij ondertekening van de offerte erkent de klant kennis te hebben van deze algemene voorwaarden en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

1.2 De levering- en uitvoeringstermijnen zijn indicatief en het overschrijden ervan kan in geen geval aanleiding geven tot het vorderen van een schadevergoeding ten laste van IB NVC BV, noch tot het verbreken van de overeenkomst lastend IB NVC BV.

1.2 Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en exclusief alle andere verplicht door de klant te dragen taxen of belastingen.

1.3 De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk omschreven in de offerte. De bijhorende foto’s zijn louter decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

1.4 Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door IB NVC BV. In geval van annulering is er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50 % van de prijs van de bestelling.

 

ARTIKEL 2 : BETALING

2.1 De facturen zijn betaalbaar online via onze webshop, ter plaatse in onze shop of per bankoverschrijving. De betaling van de facturen dient te gebeuren binnen 8 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen in de offerte of factuur.

2.2 Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met interesten gelijk aan de interestvoet voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De wettelijke interestvoet wordt berekend op het openstaande factuurbedrag inclusief btw. Elke onbetaalde factuur zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding ten belope van 10 % van het openstaande factuurbedrag met een minimumbedrag van 250 EUR. IB NVC BV is tevens gerechtigd om bovenop de intresten en het schadebeding ook administratieve kosten aan te rekenen aan de klant voor het toezenden van duplicaten en herinneringsbrieven. Deze administratieve kost bedraagt 7 EUR/brief en 136.50 EUR/-aangetekende zending.

2.3 Bij niet-betaling op de vervaldag heeft IB NVC BV het recht om onmiddellijke betaling te eisen van alle andere, ook nog niet vervallen facturen, en kan zij middels aangetekend schrijven de overeenkomst zonder meet beëindigen voor de nog niet uitgevoerde leveringen of werken. IB NVC BV houdt zich ook het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de schade die zij lijdt, rechtstreeks of onrechtstreeks, als gevolg van de hogergenoemde beëindiging van de overeenkomst.

2.4 Indien verschillende personen en/of rechtspersonen gelijktijdig als klant optreden, zijn zij hoofdelijk en solidair, de ene bij gebreke aan de andere, gehouden tot alle verplichtingen die voorspruiten uit de afgesloten overeenkomst.

 

ARTIKEL 3 : EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven topt op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van IB NVC BV.

De klant verbindt er zich toe zo nodig (beslag leggende) derden op het eigendomsvoorbehoud van IB NVC BV te wijzen.

 

ARTIKEL 4 : KLACHTEN

4.1 Klachten betreffende de factuur moeten binnen de 8 kalenderdagen na datum factuur aan IB NVC BV toegekomen, op straffe van niet ontvankelijkheid van de klacht. Indien de klacht gegrond wordt beschouwd, zal IB NVC BV over gaan tot vervanging van de gebrekkige goederen, zonder dat enige vergoeding kan worden gevorderd voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade.

 

ARTIKEL 5 : PRIVACY

5.1 De klant verplicht zich tot geheimhouding van de door IB NVC BV aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie en zal de vertrouwelijke informatie niet kopiëren of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van IB NVC BV. Ingeval van schending van dit artikel, is de klant aan IB NVC BV een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd van 1.500 EUR/-per overtreding/per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van IB NVC BV op een volledige schadevergoeding. De bepalingen van dit artikel blijven ook van toepassing na het beëindigden of ontbinding van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 6 : GDPR

De gegevens van de klant worden enkel gebruikt om mailingen en te antwoorden op een vraag en/of boodschap die IB NVC BV wordt toegestuurd. Indien de klant nadrukkelijk te kennen geeft dat hij wilt op de hoogte gehouden worden van het nieuw aanbod van IB NVC BV, kunnen zijn persoonsgegevens door IB NVC BV gebruikt worden om hem blijvend hierover te berichten. Deze gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derden. Elke klant die zijn identiteit bewijst heeft het recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens en kan deze kosteloos laten schrappen uit deze databank.

 

ARTIKEL 7 : AANBOD

7.1 Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met grootst mogelijke zorgvuldigheid werd samengesteld, is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden IB NVC BV niet. IB NVC BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. IB NVC BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

7.2 Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv.: afmetingen, kleur, beschikbaarheid, levertermijn of leveringswijze, verzoekt IB NVC BV de klant om vooraf contact op te nemen met de klantendienst.

7.3 Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door IB NVC BV. IB NVC BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

ARTIKEL 8 : HERRROEPINGSRECHT

8.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij IB NVC BV.

8.2 De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

8.3 De herroepingsrecht verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

8.4 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant IB NVC BV via een ondubbelzinnige verklaring (bv.: schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

8.5 Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingsrecht is verstreken.

8.6 De klant moet de goederen onverwijld, doch in geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan IB NVC BV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan IB NVC BV, Kapellestraat 62, 9800 Deinze. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor de rekening van de klant.

8.7 De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt IB NVC BV zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

8.8 Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.

8.9 Indien de klant de overeenkomst herroept, zal IB NVC BV alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat IB NVC BV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan IB NVC BV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

ARTIKEL 9 : GARANTIE

9.1 Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

9.2 Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

9.3 Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met IB NVC BV en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan IB NVC BV.

9.4 Bij vaststelling van een gebrek moet de klant IB NVC BV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

9.5 De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruikt van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven va de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen van het artikel, handmatig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

9.6 Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

 

ARTIKEL 10 : GEBRUIK VAN COOKIES

10.1 Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van de computer van de klant geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of op een mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer de klant een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

10.2 ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv.: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met date dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

10.3 Third party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden. Bv. Een aanwezige marketing of advertentieplug- in bv. cookies van Facebook of Google Analystics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

10.4 De klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat er een waarschuwing ontvangen wordt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd; dit kan de klant doen via de instellingen van zijn browser (via de helpt-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat er bepaalde applicaties niet zullen kunnen worden gebruikt.

10.5 Door gebruik te maken van de website IB NVC BV, gaat de klant akkoord met het gebruik van cookies.

 

ARTIKEL 11 : AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

11.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten

11.2 Het nalaten op gelijk welk moment door IB NVC BV om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

ARTIKEL 12 : BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

ARTIKEL 13 : TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen. In geval van betwisting, van elke aard ook, is de rechtbank van het arrondissement Gent bevoegd.